ERASMUS+


Az „alfa-generáció” kihívásai -
Pedagógiai megújulás a 21. század eszközeivel a Jászságban

Projektünkről röviden

Iskolánk, a Jászság legnagyobb köznevelési intézménye. 7 település 8 általános iskolai tagintézményét fogja össze egy intézménnyé. Az iskola tanulólétszáma közel 1200 fő. 154 pedagógus dolgozik az iskolában. Iskolánk az elmúlt évtizedben erőteljes lépéseket tett az intézményt rendszer szinten átfogó pedagógiai innováció érdekében. Pedagógusaink aktív részesei voltak fejlesztési koncepciónk megalkotásának, ezáltal megvan a szervezeti szintű fogadókészség. Tervünkben 3 fő innovációs irányt határoztunk meg:

1. Az „alfa-generáció” kihívásaira reagálva, új tudás megszerzése és megosztása, igazodva az európai modernizációs trendekhez, legjobb gyakorlatokhoz. A tapasztalati tanulás nemzetközi szintre emelésével, pedagógiai szemléletünk és módszertárunk megújítása.

2. Az alapkészségek és más kulcskompetenciák tanulási eredményekben megmutatkozó fejlesztése személyközpontú pedagógiai eszközökkel, a tanulók közötti különbségek csökkentése, törekvés a lemorzsolódás megelőzésére. Szakmai együttműködéseink nemzetközi kiterjesztésével, a hátránykompenzációs képességünk megerősítése.

3. Az intézményt rendszer szinten átfogó pedagógiai innováció nemzetközi kiterjesztésének a fokozásához, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének folytatása a pedagógusközösség körében.

Közvetlen céljaink:

Minden feladatellátási helyünkön legyenek olyan kollégáink, akik elkötelezettek az IKT eszközök tudatos tanórai felhasználása mellett, képesek megszerzett tudásuk megosztására és személyes attitűdjük szemléletformáló hatással bír pedagógus társaikra.

Elkötelezettebbé váljanak a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett tagintézményeink pedagógusai, erősödjenek szakmai kompetenciáik, ezáltal csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma az intézményben.

Minden vidéki tagintézményünkben legyen legalább egy B2-es szinten idegen nyelven kommunikálni tudó pedagógus, aki képes nemzetközi szakmai teamekben dolgozni, s tudja azokat koordinálni.

Középtávú, 2-3 éves célok:

Az intézmény szakmai teljesítménye emelkedjen, a tantestület pedagógiai gyakorlata bővüljön és épüljenek be új attitűdök, tanulásmódszertani eljárások, eszközök a következő területeken:

-Az IKT eszközök használata a tanórán, a tanulók számára leginkább vonzó ismerethordozó, ismeretfeldolgozó, kollaboratív eszközökkel.

-Adaptív, inkluzív pedagógia főként a kistelepülési és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében-oktatásában; Egyéni bánásmód, hátrány kompenzáció, konfliktuskezelés, professzionális pedagógus-szülő kapcsolatok.

-Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, európai állampolgárság, hálózati tudásmegosztás.

A résztvevők száma és szakmai háttere:

Projektünkben 26 mobilitás megvalósítását tervezzük. A job shadowing tevékenységeinken 9 fő vesz részt három partner iskolánkban, a kurzusokon további 17 kolléga. A kurzusok résztvevői közül 12-en szakmai, módszertani továbbképzést, öten angol nyelvi szintemelő képzést teljesítenek. Mindannyian olyan tanítók, szaktanárok, akik határozott igényt formáltak ismereteik bővítésére nemzetközi környezetben és képesek lesznek az új tudás iskolai honosítására. Ez biztosítani fogja fejlesztési céljaink elérését, amely érezhető pozitív változást hoz az intézmény pedagógiai munkájának minőségében.

Projektünket igyekeztünk teljes körűen előkészíteni. Megkötöttük a partnerségi megállapodásokat, mobilitási tervet, ütemtervet, értékelési tervet készítettünk, és nyelvi fejlesztést is tartalmazó, felkészülési programot dolgoztunk ki a mobilitások résztvevőinek. A projektet a résztvevők beszámolói, pedagógiai műhelyek, adaptálás, tankerületi tudásmegosztás, a projekt értékelése zárja.

Project summary

Our school, which is the biggest public educational institution in Jászság, unites 8 elementary member schools found in 7 settlements. The number of the students in our school is over 1000. Our school has taken significant steps in order to introduce the pedagogical innovation concerning the institution network in the last decade. We perceived that in the 21st century school the teachers’ new task should be to apply ICT tools in lessons in an effective way and to teach the students the techniques helping them to find the relevant, real information from the stream of information offered on the World Wide Web. Improving this competence and struggling against dropout is a constant challenge to our school. We will be able to cope with the challenges if our teachers are innovative, motivated and are provided with an insight into pedagogical brands and methods that are successful in EU. Our teachers needed new impulses in order to revive and preserve our results. It was ensured by professional visits and courses implemented in the international environment.

We wanted to achieve 3 goals by implementing the project.

1. Acquiring new knowledge reacting to the challenges of the ’alpha-generation’ and renewing our pedagogical approach and set of methods by elevating experimental learning to an international level.

2. Developing basic skills and other key competences seen in the study results with methods focusing on the students’ personalities, diminishing the differences between them, aiming the prevention of the dropout. Strengthening our disadvantage compensation ability by the international extension of our professional cooperation.

3. Enhancing the international extension of the pedagogical innovation concerning the institution network, continuing the development of the foreign language competences in the teachers’ community.

Our direct goal was to have colleagues who could be committed to the conscious application of ICT in lessons, and could share their acquired knowledge. The professional competences of our colleagues working in the locations threatened most by the dropout should be enhanced so the number of students leaving school without any qualification can decrease. In each of our provincial locations there should be at least one teacher being able to communicate at B2 level.

We implemented 26 mobilities in our project. 9 people took part in our job shadowing activities in our 3 partner schools. 17 colleagues participated in courses, 12 of them implemented professional, methodological trainings and 5 people implemented English language trainings improving their levels. All of them are teachers who have firm commitment to broaden their knowledge in an international environment and who will be able to use and build this knowledge in to their respective courses. It will ensure to achieve our development goals, which will bring perceivable positive change in the quality of the pedagogical work of our institution.

We had an intention to prepare and implement our project comprehensively. We made the agreements of partnership, the mobility plan, the schedule, the evaluation plan and the preparatory program including the language development as well for all the participants of the mobilities.

During the mobilities we provided the opportunity of keeping in touch to handle the emerging problems and to take measures if required.

By implementing the project the professional achievement of our institution increased, the pedagogical practice of the staff was enhanced and new attitudes, learning-methodological procedures, tools were built in in the following areas:

-The application of ICT in lessons with knowledge supporting and processing tools that are the most appealing to the students.

-Adaptive, inclusive pedagogy mainly in education of disadvantaged children coming from small settlements. Special individual treatment, disadvantage compensation, conflict management, professional teacher-parent relationships.

-Improving foreign language competences, European citizenship, sharing network knowledge.

Affected by this: the learned and adapted European development strategies, best practices and methodologies were integrated in our school practices; the principals’ and colleagues’ language and intercultural skills, professional competences were broadened; the participants became the driving force of the local development, their points of view were formed, their professional partnership cooperations were renewed, their pedagogical and professional competences were enhanced and their methodological set of tools was enriched; the ratio of the teachers applying ICT rose and the difference between the improving dropout indicators of the locations decreased.