Request

1

คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้

   1. คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม (กรอกเฉพาะหน้าที่ 1)

   2. หลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากคณะเทคนิคการแพทย์แล้ว)

   3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่นคำร้อง

   4. สำเนาหน้าบัญชีรับคืนเงิน

ทั้งนี้ สามารถกรอกผ่าน Adobe Reader หรือเขียน แล้วสำเนาไฟล์ส่งมายังอีเมล์ EQAmtmu@gmail.com

**เพื่อเป็นการลดระยะเวลา สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังศูนย์ฯ

ยกเว้น มีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

2

คำร้องขอสำเนาเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้

   1. คำร้องขอสำเนาเอกสาร (กรอกเฉพาะส่วนที่ 1)

   2. ใบแจ้งความฉบับจริง / รายงานเอกสารหาย (กรณีที่ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน)

   3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่นคำร้อง

ทั้งนี้ สามารถกรอกผ่าน Adobe Reader หรือเขียน แล้วสำเนาไฟล์ส่งมายังอีเมล์ EQAmtmu@gmail.com

**เพื่อเป็นการลดระยะเวลา สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังศูนย์ฯ

ยกเว้น มีการแก้ไข/สำเนาใบเสร็จรับเงิน

3

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

เอกสารที่ต้องใช้

   1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (กรอกเฉพาะหน้าที่ 1)

ทั้งนี้ สามารถกรอกผ่าน Adobe Reader หรือเขียน แล้วสำเนาไฟล์ส่งมายังอีเมล์ EQAmtmu@gmail.com

**เพื่อเป็นการลดระยะเวลา สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังศูนย์ฯ

4

คำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการการสมัครสมาชิก

เอกสารที่ต้องใช้

   1. คำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการการสมัครสมาชิก (กรอกเฉพาะหน้าที่ 1)

***กรณีที่ยกเลิกและขอคืนเงิน

   1. คำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการการสมัครสมาชิก (กรอกเฉพาะหน้าที่ 1)

   2. คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม (กรอกเฉพาะหน้าที่ 1)

   3. หลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากคณะเทคนิคการแพทย์แล้ว)

   4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่นคำร้อง

   5. สำเนาหน้าบัญชีรับคืนเงิน

ทั้งนี้ สามารถกรอกผ่าน Adobe Reader หรือเขียน แล้วสำเนาไฟล์ส่งมายังอีเมล์ EQAmtmu@gmail.com

**เพื่อเป็นการลดระยะเวลา สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังศูนย์ฯ

ยกเว้น มีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

5

คำขอสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องใช้

   1. คำขอสมัครสมาชิก ลงนามในเอกสาร

ทั้งนี้ สามารถกรอกผ่าน Adobe Reader หรือเขียน แล้วสำเนาไฟล์ส่งมายังอีเมล์ EQAmtmu@gmail.com

**เพื่อเป็นการลดระยะเวลา สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังศูนย์ฯ