ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับผู้นำเสนอ

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระบบออนไลน์)

วันที่ 13-16 กันยายน 2564

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ