l'energia interna de la Terra

Quina és la nostra META?

· Conèixer les diferents capes de la Terra i la seva composició.

· Conèixer l’interior de la Terra i els seus moviments.

· Descobrir els fenòmens que tenen lloc a la geosfera i com ens afecten.

· Conèixer les diferents plaques litosfèriques o tectòniques i els seus moviments.

· Aprendre a partir d’experiments i deduccions.

Com hi ARRIBAREM?

· Lectures i comprensions

· Textos descriptius i expositius

· Treball individual i en grup

· Posades en comú

· Hipòtesis i deduccions

· Treball experimental

· Visualització de vídeos

· Exposicions orals