el sistema solar

El projecte de medi social del primer trimestre és EL SISTEMA SOLAR. Un projecte que ens permetrà investigar, desenvolupar la formulació d'hipòtesis, el raonament, l'escriptura, la comunicació oral, la creativitat i el treball en equip.


ÀREES IMPLICADES

-coneixement del medi social i cultural

-llengua catalana

-llengua castellana

-ed. valors socials i cívics

-educació visual i plàstica

-matemàtiques

-science


CONTINGUTS

-Creació de l’Univers i les galàxies

- Els planetes del Sistema Solar

- Els cossos celestes del Sistema Solar (SCIENCE)

- L’escala dels mapes

- Les coordenades geogràfiques

- Els moviments de la Terra (SCIENCE)

-Les capes de l'atmosfera

- Textos descriptius (la descripció científica)

- Club de lectura “El Petit Príncep”


COMPETÈNCIES

-Plantejar-se preguntes complexes, dissenyar i utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats amb coneixements científics per arribar a respostes.

-Situar i representar objectes, llocs i la pròpia posició de manera precisa en plànols i mapes de diversos tipus.

-Orientar-se i desplaçar-se amb precisió utilitzant els instruments adequats i planificar desplaçaments relacionant diferents variables.

-Conèixer els elements del Sistema Solar i les seves característiques.

-Tenir coneixement de les diferents capes de l'atmosfera i les seves característiques.

-Ser crítics amb les conseqüències de l'efecte hivernacle i el forat de la capa d'ozó.

-Mostrar-se responsable en el seu dia a dia en tenir cura del medi ambient.

-Participar en la vida col·lectiva coordinant i implicant-se en l’organització d’activitats de manera eficaç. Tenir una actitud proactiva cap a la prevenció i resolució de conflictes.

-Comprendre textos orals i escrits relacionats amb conceptes de l'Univers.

-Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

-Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa.

-Saber expressar per escrit les característiques d'un planeta utilitzant el text científic.

-Saber utilitzar les TAC per desenvolupar l'aprenentatge, l'autonomia i l'aprendre a aprendre.

-Ser creatiu amb la composició del planeta inventat i els seus trets.