Palvelut

KATSO alta YOUTUBE-videot harjoittelusi tueksi:


Rentoutuminen ja kehotietoisuus

Rentoutuminen on elimistön toiminnan rauhoittumista ja tasapainottumista kehon ja mielen tasolla. Se vahvistaa somaattisuutta ja kehollisuutta, tasapainottaa hermostoa ja kehon energioita, lisää luovuutta, empaattisuutta ja tunteiden säätelykykyä. Rentoutumisella on myös suora yhteys mm. kivun hallintaan. Rentoutumista voi tapahtua sekä liikkeessä että liikkumattomuudessa, mutta hidastaminen ja pysähtyminen syventävät kokemusta.

Kehotietoisuus on kykyä tunnistaa kehon asentoja, lihasjännityksiä ja viestejä. Lisäksi se on omien rajojen, kykyjen ja persoonallisten liikemallien tunnistamista. Kehotietoisuuden avulla tulemme tietoiseksi ajatuksista ja tunteista ja sen avulla kykenemme osoittamaan ympäristölle, mitä tunnemme. Kehotietoisuus on edellytys kehon toimintakyvyn tietoiselle muutokselle. Se on väylä mielen, kehon ja tunteiden välillä ja mahdollistaa työskentelyn kokemuksen tasolla.

Rentoutumisen ja kehotietoisuuden harjoittelu kannattaa aloittaa ohjauksessa, jolloin keskittyminen harjoitteluun on helpointa ja tapahtuu oppimista tukevassa ympäristössä. Ohjaajan kanssa voit keskustella myös kokemuksistasi, jolloin ymmärrys omasta itsestä lisääntyy.


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Sen perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan yhdistää kaikkeen fysioterapiaan. Erityisesti sitä suositellaan mielenterveyden ongelmien, stressioireiden, unettomuuden, jännittyneisyyden, ahdistuneisuuden, uupumuksen, pitkittyneiden kiputilojen, oman kehon tiedostamisen vaikeuksien, traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvien fyysisten oireiden sekä neurologisista ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien toimintakyvyn häiriöiden hoidossa.