กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://survey.ocsc.go.th/emp61

วิสัยทัศน์

พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พันธกิจ

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะเพียงพอตามภารกิจของกรม เพื่อสามารถร่วมขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตําแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาบุคลากรให้ใฝ่รู้ ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านสตรีและครอบครัวเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4. พัฒนาระบบ ปัจจัย สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างคุณค่าและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อยุทธศาสตร์องค์กรทั้งมิติการรองรับและมิติการกำหนดยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศต่อไป

5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม

6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

ส่วนงาน

1. พัฒนาระบบและอัตรากำลัง

2. สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

4. พัฒนาบุคลากร

5. ธุรการและสวัสดิการ สค.

โครงสร้างบุคลากร

Link ที่เกี่ยวข้อง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบ DPIS สค.