รอบรั้วกิจการนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ม.3

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2567

ผู้บริหาร

นางสาวชนัญชิดา  ม่วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภาวิดา  มานะอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอร่ามเรือง สุวรรณวาปี
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจการนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

การแต่งกายนักเรียน ม.ต้น

การแต่งกายนักเรียน ม.ปลาย

การแต่งกายชุดกิจกรรม ม.ต้น

การแต่งกายชุดพิธีการ

กระเป๋านักเรียน

รอบรั้วกิจการนักเรียน (DP5 Student Affairs Activities)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์