ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

(Digital Literacy)

ระบบการประเมินออนไลน์

ระบบจะจัดส่งผลการประเมินไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง

  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 - 69 หมายถึง พอใช้

  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง ดี

  • ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก