การเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacy

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

picture from : www.fratuslearning.com

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

(Digital Literacy)

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย

  1. สิทธิและความรับผิดชอบ
  2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
  3. การสื่อสารยุคดิจิทัล
  4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
  5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
  6. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
  7. สุขภาพดียุคดิจิทัล
  8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
  9. กฎหมายดิจิทัล

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย | การเช้าใจดิจิทัล
  • ภาษาอังกฤษ | Digital Literacy Curriculum

2. จำนวนชั่วโมงที่เรียนรู้ตลอดหลักสูตร

  • เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

3. รูปแบบของหลักสูตร

  • ภาษาที่ใซ้ | ภาษาไทย
  • กระบวนการในการเรียนรู้ | เรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติการ

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  • อธิบายทฤษฎีหลักการเช้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้
  • รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่าง เหมาะสม
  • ประยุกต้ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  • เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑
  • เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
  • ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัสอย่างสร้างสรรค์

5. กลุ่มผู้เรียนรู้

  • ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ
  • ผู้สร้างเนื้อหา กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้สร้างภาพยนต์เคลื่อนไหว
  • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเฉพาะด้าน วิศวกร นักดนตรี นักสถิติ พยาบาล นักบัญชี เป็นต้น
  • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน นักเรียน ช้าราชการ พักงานบริษัท ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
  • บุคคลทั่วไป แม่บ้าน เกษตรกร พนักงานแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
  • บุคคลทางด้านศาสนา พระ บาทหลวง เป็นต้น

อ้างอิงเนื้อหาจาก

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)