คู่มือ ITA

คู่มือ KRS


คู่มือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ พรบ. อำนวยความสะดวก

คู่มือ การลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย


คู่มือการสรรหากรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 28/1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130โทร 036-771496 , 080-663-2211โทรสาร 036-77149 7E-mail director034@gmail.com