PRIVACY

Regelmatige bezoeker? En wens je info te ontvangen van onze activiteiten?

Of wil je je uitschrijven?

Klik op de figuur 'Join us' of stuur ons een email naar privacy@deakker.org

Ben je (gast) spreker?

Klik hier of op de figuur en vul het privacy formulier in.

(uitschrijven kan ook via dit formulier)

Hebt u vragen of opmerkingen contacteer ons op privacy@deakker.org

PRIVACYVERKLARING VAN

DE KERKGEMEENTE “E.K. DE AKKER” EN

DE VZW “CHRISTENGEMEENTE MALDEGEM”


E.K. De Akker VZW Christengemeente Maldegem

Karrewegel 47, 9990 Maldegem Karrewegel 47, 9990 Maldegem

info@deakker.org


1. Verklaring

De Kerkgemeente “E.K. De Akker” hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

De VZW “Christengemeente Maldegem” hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de werkende en toegetreden leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Kerkgemeente “E.K. De Akker” en de VZW “Christengemeente Maldegem” houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


2. Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “E.K. De Akker” Kerkgemeente, VZW “Christengemeente Maldegem” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.


3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door “E.K. De Akker” Kerkgemeente / VZW “Christengemeente Maldegem” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van “Christengemeente Maldegem” VZW en Kerkgemeente “E.K. De Akker”; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan kerkgemeente en vzw;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) (vb. EJV)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer (enkel voor de leden van de raad van bestuur en bestuursraad van kerkgemeente)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven (vb. gemeentekrantje) e.a.;
 • aansluiting bij de ECV, het EJV, de EAV, de Federale Synode, de ARPEE (niet limitatief);
 • verzekeringen, indien van toepassing.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

De “Christengemeente Maldegem” VZW, kerkgemeente “E.K. De Akker” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer actief gebruikt.

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens “Christengemeente Maldegem” VZW, Kerkgemeente “E.K. De Akker” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen die eigendom zijn van “Christengemeente Maldegem” VZW of Kerkgemeente “E.K. De Akker”;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover in eerste instantie rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

10. Wijziging privacy statement

“Christengemeente Maldegem” VZW, kerkgemeente “E.K. De Akker” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 29/01/2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

privacy@deakker.org

GOD KIJKT NIET WAAR JE VANDAAN KOMT... MAAR WEL WAAR JE NAAR TOE GAAT

KIEZEN VOOR GOD HEEFT GROTE GEVOLGEN... NIET KIEZEN OOK!