Definicje

Różne definicje cyberbezpieczeństwa z aktów normatywnych i dokumentów urzędowych

Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011

(marzec 2009)

W niniejszym dokumencie cyberprzestrzeń rozumiana jest jako przestrzeń komunikacyjna tworzona przez system powiązań internetowych. Jako cyberprzestrzeń państwa przyjmuje się przestrzeń komunikacyjną tworzoną przez system wszystkich powiązań internetowych znajdujących się w obrębie państwa. Cyberprzestrzeń państwa w przypadku Polski określana jest również mianem cyberprzestrzeni RP.

Cyberprzestrzeń RP obejmuje między innymi systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, system bankowy, a także systemy zapewniające funkcjonowanie w kraju transportu, łączności, infrastruktury energetycznej, wodociągowej i gazowej oraz systemy informatyczne ochrony zdrowia, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla zżycia lub zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne.

Ustawa z 30.8.2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(sierpień 2011)

[Cyberprzestrzeń] - przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

(styczeń 2015)

cyberprzestrzeń – przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne (zespoły współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniające przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego przeznaczonego do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci) wraz z powiązaniami między nimi oraz relacjami z użytkownikami;

cyberprzestrzeń RP – cyberprzestrzeń w obrębie terytorium państwa polskiego oraz w miejscach, gdzie funkcjonują przedstawicielstwa RP (placówki dyplomatyczne, kontyngenty wojskowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne poza przestrzenią RP, podlegające polskiej jurysdykcji);

cyberbezpieczeństwo RP (bezpieczeństwo RP w cyberprzestrzeni) – proces zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa jako całości, jego struktur, osób fizycznych i osób prawnych, w tym przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a także będących w ich dyspozycji systemów teleinformatycznych oraz zasobów informacyjnych w globalnej cyberprzestrzeni;

bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP – część cyberbezpieczeństwa państwa, obejmująca zespół przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP wraz ze stanowiącą jej komponent publiczną i prywatną teleinformatyczną infrastrukturą krytyczną oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w niej zasobów informacyjnych;

Projekt doktryny bezpieczeństwa informacyjnego RP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

(lipiec 2015)

Bezpieczeństwo informacyjne państwa - transsektorowy obszar bezpieczeństwa, którego treść odnosi się do środowiska informacyjnego (w tym cyberprzestrzeni) państwa; proces, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania państwa w przestrzeni informacyjnej poprzez panowanie we własnej, wewnętrznej, krajowej infosferze oraz efektywną ochronę interesów narodowych w zewnętrznej (obcej) infosferze. Osiąga się to poprzez realizacje takich zadań jak:

zapewnienie adekwatnej ochrony posiadanych zasobów informacyjnych oraz ochrony przed wrogimi działaniami dezinformacyjnymi i propagandowymi (w wymiarze defensywnym) przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia wobec ewentualnych przeciwników (państw lub innych podmiotów) działań ofensywnych w tym obszarze. Zadania te konkretyzowane są w strategii (doktrynie) bezpieczeństwa informacyjnego (operacyjnej i preparacyjnej), a do ich realizacji utrzymuje się i rozwija odpowiedni system bezpieczeństwa informacyjnego.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022

(maj 2017)

„Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych” lub inaczej „cyberbezpieczeństwo” lub inaczej „bezpieczeństwo teleinformatyczne” oznacza odporność systemów teleinformatycznych, przy danym poziomie zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych lub przekazywanych, lub przetwarzanych danych, lub związanych z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy informatyczne.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (lipiec 2018)

Cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy

Cyberbezpieczeństwo według ISO/IEC 27032:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity*


Cyberspace – złozone środowisko będące rezultatem oddziaływań ludzi, oprogramowania i usług w Internecie prowadzonych za pomocą urządzeń i sieci przyłączonych do niego, które nie istnieje w formie materialnej.

Cybersecurity, Cyberspace security – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w cyberprzestrzeni. Dodatkowo można brać pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, niezawodność

Cybersafety – stan bycia chronionym przed materialnymi, społecznymi, duchowymi, finansowymi, politycznymi, emocjonalnymi, zawodowymi, psychologicznymi, dotyczącymi edukacji bądź innymi typami zagrożeń bądź konsekwencjami awarii, zniszczeń, błędów, wypadków, szkodami bądź dowolnymi innymi zdarzeniami w cyberprzestrzeni, które mogą być uznane za niepożądane.

Może on przybrać formę ochrony przed zdarzeniem lub narażeniem na coś, co powoduje straty zdrowotne lub ekonomiczne. Może obejmować ochronę ludzi lub aktywów.

Bezpieczeństwo w ogólności definiuje się również jako stan pewności, że działania niepożądane nie będą powodowane przez dany czynnik w określonych warunkach.


* (własne tłumaczenie nieoficjalne)