Forord

Forord til et katalog over Christian IV's mønter.

Det vil være trofaste læsere vel bekendt, at Jeg i mange år har studeret Christian IV's mønter og skrevet en del artikler om forskellige variationer inden for afgrænsede møntgrupper. Jeg har længe haft et ønske om at få en samlet oversigt over dette materiale. Jeg er nu nået til et punkt, hvor Jeg takket være min datter er blevet i stand til at samle informationer på en hjemmeside, og det har så mundet ud i en hjemmeside med et egentligt katalog over hele Christian IV's møntrække, hvor Jeg har medtaget hidtil ubemærkede variationer inden for et rimeligt omfang. Hvad der så er et rimeligt omfang vil altid være til diskussion. Jeg har valgt nogle kriterier, som jeg finder numismatisk væsentlige (eksempelvis variation i møntmærket og dets placering) eller stærkt iøjnefaldende, når mønten betragtes (eksempelvis tilstedeværelse af ring om skjold). Når Jeg så har valgt et kriterium, har jeg helst villet være konsekvent inden for den pågældende karakter, men dette er ikke helt gennemført. En karakter, som Jeg har valgt at medtage som kriterium, er tilstedeværelse eller mangel på fine spidser mellem kronens blade, hvilket illustrerres glimrende på Halv krone i Figur 1.

Figur_1: Halvkrone uden spidser til venstre og halvkrone med spidser til højre.

Denne karakter er så medtaget for alle mønttyper - men med undtagelser. Hvis kronen sidder på hovedet af kongen bliver karakteren efter min vurdering meget lille, men på Mark-stykker fra Johan Post er der eksempler på mønter, som Jeg ikke lader få variantstatus, selvom karakteren altså kan variere, hvilket er illustreret i Figur 2. Her er der altså klart tale om et princip brud, men det har været mit valg.

Figur_2: Mark-stykker hvor kongens krone er med eller uden spidser.

Ved mønterne er der angivet en 'Principiel tekst'. Dette indikerer det faktum, at jeg stort set ikke lader tekstvarianter komme ind som variantnumre. Når jeg her skriver 'stort set ikke', er det fordi variation med hensyn til romertal eller arabiske tal samt helt ændrede ord (SOESLING kontra SECHSLING) er medtaget som variantnumre. Udeladelse af titlen som dansk konge på 23.13.3 er også medtaget som variant, medens udeladelser sidst i rækken af titler ikke er betragtet som varianter, da disse udeladelser må skyldes pladsforhold på mønten. En enkelt stavefejl er også medtaget som variant, idet 'ü' burde være anvendt mange steder, men kun enkelte mønter viser, at man faktisk har været klar over, at det faktisk er en fejl, at udelade prikkerne over 'u'. Endelig er anvendelse af nogle forkortelses-symboler medtaget som variantskabende.


Opbygningen af kataloget har også været mit valg, og det er klart et brud på hidtidige kataloger. Jeg har ønsket, at mønternes historie skal fremgå af kataloget. Derfor er møntsted og lovgrundlag for en udmøntning helt afgørende i katalogets opbygning. Kataloget er opdelt i kapitler, hvor hvert kapitel er begrænset til et enkelt møntsted, og for den første halvdel af Christian IV's regering er et kapitel også afgrænset af forordningerne om mønternes vægt og lødighed. I den sidste halvdel af Christian IV's regering træder de historiske begivenheder ind i stedet for forordningerne. Kataloget bliver på denne måde knyttet til Christian IV's historie, og det kommer til at stå klart hvilke mønttyper, Jeg henfører til en bestemt forordning.

Et ankepunkt ved denne fremstilling af mønterne i et katalog er, at det ikke er indlysende, hvor i kataloget man skal opsøge en given mønt, som man lige tilfældigt har fået i hånden. Til hjælp for at finde den rette placering har Jeg derfor i kataloget lavet transformationstabeller fra både Hede- og Sieg-numre til aktuelle numre i kataloget. Tilsvarende er der for hver type angivet det relevante Hede- og Sieg-nummer. Det er således enkelt at samordne det aktuelle katalog med tidligere traditioner. Samordning med Schous katalog er anført på samme måde, som H. Hede har gjort det, idet der ved hver type er angivet relevante årstal efterfulgt af 'S-numre', som altså henviser til Schou numre. Disse er for mange af de opstillede varianter meget usikre og må i sådanne tilfælde ikke tillægges afgørende betydning.

Kataloget indeholder endelig en liste over de af mig registrerede salg af mønter tilbage til salget af Preben Nielsens samling. For nogle ikke i perioden handlede typer har jeg desuden anført det seneste af mig kendte salg. Denne liste giver selvsagt et indtryk af typernes sjældenhed, men her skal man lige så selvsagt være varsom. Der er ikke mange registrerede salg af de almindelige småmønter, hvorfor disse er stærkt underrepræsenteret i materialet. Mønter, som er anerkendt som sjældne, vil til gengæld forekomme med alt for stor hyppighed, da disse bliver bragt frem på de store auktioner. Salgslisten tænkes opdateret en gang om året omkring nytårstid.

Med hensyn til figurmaterialet, som Jeg finder særdeles vigtigt, har jeg for det meste anvendt tegninger, men da ikke alt er tegnet, er der også medtaget fotografier - eller et mangelbillede. Manglerne vil Jeg naturligvis eftersøge, så der kan komme figurer til alt. Med hensyn til de viste tegninger, er der tale om mit personlige arbejdsmateriale gennem mange år. Der er kommet pletter på papiret nogle steder, andre steder er dele af mine private notater synlige og nogle mønter er placeret lidt skævt på papiret. Jeg håber ikke, at disse skønhedsfejl vil virke alt for forstyrrende. Jeg selv har haft meget stor glæde af materialet på trods af fejlene.

Ved hver mønt har jeg angivet det lovmæssige grundlag for udmøntningen. Disse data er for det meste taget fra H. Hedes bog, men noget er kontrolleret hos Wilcke, og for nogle norske mønter er der taget data fra Gunnar Thesens bog 'Norske mønter i dansketiden'. Yderligere har Jeg angivet diameter for mønten. Dette er nødvendigt, da et skærmbillede ikke direkte giver møntens størrelse. De angivne værdier er for det meste målt på afbildninger - og er absolut ikke en præsisionsmåling. Værdierne giver dog et indtryk af møntens størrelse.