CURSOS de Formació

    Tècnics de Ciclisme  Nivell 1   -   Nivell 2cursosfcc@gmail.com

MATRÍCULA  LÍMIT:  31 DE MAIG DE 2023 . Presentar la documentació  a les oficines de la Federació Catalana de Ciclisme

Informació Curs i descàrrega fulls d'inscripció: 

CURS DE TÈCNIC DE CICLISME DE NIVELL 1  - 2023 / PT092301CICI  

Documentació Oficial del Curs amb els preus, Prova d'accés, Bloc Comú, Bloc Específic i Període de Pràctiques

info_ciclisme23_NI_A_Barcelona.pdf

Clica el boto per a descarregar els FULLS D'INSCRIPCIÓ, adjuntant la documentació requerida que es compulsarà a les oficines de la FCC:

Enllaç a la web esport.gencat.cat de l'Escola Catalana de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Exempcions de la prova específica en PT.pdf

EXEMPCIONS PROVA D'ACCÉS

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

HOMOLOGACIONS i CONVALIDACIONS

Per homologar o convalidar una titulació esportiva  o estudis cursats a l'estranger consulteu aquesta  web 

QUADRE TITULACIONS

QUADRE d'EQUIVALÈNCIES de les TITULACIONS de CICLISME a CATALUNYA

NORMATIVES APLICABLES ALS CURSOS DE FORMACIÓ DE CICLISME :

Plan formativo de la modalidad deportiva de ciclismo.  Presidencia del Consejo Superior de Deportes 

https://boe.es/boe/dias/2012/04/12/pdfs/BOE-A-2012-4982.pdf

Ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/ORDEN-ECD-158-14-PERIODO-TRANSITORIO.pdf

Llei de les Professions de l'Esport a Catalunya. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6875/1425865.pdf