การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาหลักสูตรงบEEC.pdf

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งพัฒนาหลักสูตร.pdf

คำสั่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาและจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24-26 กันยายน 2562 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาชีพทุกสาขาวิชา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและจัดทำมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการผลิตกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม

79350_1902260990054.pdf

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโมดูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกล สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีเครื่องมือกล และสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 9-12 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโมดูลและบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกล สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีเครื่องมือกล และสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

วันที่ 28-30 มิถุนายน2562 คณะผู้บริหารและครูร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายการสอนในแต่ละวิชาให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและครูร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร