La normativa catalana sobre residus preveu que tots els municipis, independentment del seu nombre d'habitants, han d'oferir el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a la ciutadania.

L’autocompostatge és una via de gestió i tractament de la FORM en el mateix lloc on es genera. Des del Consell Comarcal s'ofereix la possibilitat d'implantar aquesta via de gestió a tots els municipis de la comarca a través del compostatge casolà i el compostatge comunitari.

Actualment el Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestiona 1.300 compostadors casolans instal·lats en 53 municipis de la comarca.

Des dels diferents ajuntaments, i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, s'han posat en marxa diversos projectes de compostatge comunitari per tal d'adaptar les alternatives de gestió a cada municipi, segons les seves característiques urbanístiques i poblacionals.