งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • แบบฟอร์ม SAR ครู

  • แบบฟอร์ม SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • แบบฟอร์ม SAR กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม