งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self Assessment Report : SAR)

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา สพม. 35

การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 -2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ดีเยี่ยม และการประเมินความโดดเด่นในระดับ C3

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 -2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (ระดับคุณภาพสูงสุดของการประเมิน) ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง โรงเรียนได้นำเสนอโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) โดยได้รับการประเมินให้เป็นโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่น และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) (ระดับคุณภาพสูงสุดของการประเมิน) จากการประเมินในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นโรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับยอดเยี่ยม

ภาพกิจกรรม

การประชุมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน