ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

- วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมี)

- B.Eng (Chemical Engineering, Int. Prog.)

- วศ. ม. (วิศวกรรมเคมี)

- วศ. ด. (วิศวกรรมเคมี)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในปัจจุบัน) ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 โดยทำการอยู่ที่ชั้นที่ 9 บนอาคาร 12 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์...

เว็บเพจรายวิชา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ