ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดถูกใจคลิปวิดีโอประกวดกิจกรรมรำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในช่อง YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=lI0DVjfxgRM  B69001โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย#ของโรงเรียนเทศบาล4ฉลองรัตน

ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน 

นางชญาณิศ สุใจยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน 

ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน 


สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ์  

รงเรียนต้นแบบปฐมวัย

อัตลักษณ์  

อ่านออก  เขียนได้  ว่ายน้ำเป็น  ตามวัย

แนะนำคณะครูสายพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน

2-บทคัดย่อ(1).pdf

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ผู้วิจัย  นางชญาณิศ  สุใจยา  

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

บทคัดย่อ(1).pdf

เรื่อง  การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียนเทศบาล ๕  มีชัยวิทยา  สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ผู้วิจัย  นางชญาณิศ  สุใจยา   

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

คลิปการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

 ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย  นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผล โรงเรียนน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในการรณรงค์ และให้ความรู้ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ เข้าใจ และบอกต่อ เกี่ยวกับอัตรายและโทษของการสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป


วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย วงค์อุตส่าห์ ที่ปรึกษานายกฯ จ่าเอกประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์ รองปลัดเทศบาล และทีมงานจากสำนักช่าง ดำเนินการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาโดมทั้ง 2 หลัง ของโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่าสภาพโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย

…ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ได้ให้การดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษามาโดยตลอด…
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้


โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

จัดกิจกรรมบันทึกวิดิโอ

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย

130 กระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น. นางชญาณิศ  สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครู เรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางชญาณิศ  สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประชุมประจำเดือน คณะครู และบุคลากร  เพื่อมอบหน้าที่ วางแผนการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครู  ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

ครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 

แผนที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน

ปฎิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รับเรื่องร้องเรียน

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี

แผนการใช้จ่ายประจำปีการศึกษา

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

การศึกษาท้องถิ่นไทย