โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน 

      โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน  เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ 252/4  หมู่ 3  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งสังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 

ปีที่ 1 - 3  โดยมี นาชญาณิ สุใจยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พุทธศักราช 2560 และเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 


ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดถูกใจคลิปวิดีโอประกวดกิจกรรมรำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทย

เพื่อคนไทย ในช่อง YouTube

#ของโรงเรียนเทศบาล4ฉลองรัตน

ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน 


สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ์  

รงเรียนต้นแบบปฐมวัย

อัตลักษณ์  

อ่านออก  เขียนได้  ว่ายน้ำเป็น  ตามวัย

นางชญาณิศ สุใจยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน

2-บทคัดย่อ(1).pdf

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ผู้วิจัย  นางชญาณิศ  สุใจยา  

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

บทคัดย่อ(1).pdf

เรื่อง  การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียนเทศบาล ๕  มีชัยวิทยา  สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ผู้วิจัย  นางชญาณิศ  สุใจยา   

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล ๔  ฉลองรัตน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน นางชญาณิศ สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ คณะครู และบุคลากรโรงเรียน 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนางสาววริศต์ศรา พิมพ์รัตน์ ผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองหนองคาย มาร่วมตรวจสอบและประเมินผลฯ  

วัวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายมอบหมายให้นายวัชโร นวธาตรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนเทศบาล4ฉลองรัตน


สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้


โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

จัดกิจกรรมบันทึกวิดิโอ

รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย

130 กระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น. นางชญาณิศ  สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครู เรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางชญาณิศ  สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประชุมประจำเดือน คณะครู และบุคลากร  เพื่อมอบหน้าที่ วางแผนการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครู  ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

ครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565