27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:00 น. (No Retouching)

หลักคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หรือ ''โอวาทปาฏิโมกข์''

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์