Bridge Courses

Thông tin giảng viên:

TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bộ môn Cầu và Công trình ngầm - Đại học Xây dựng Hà Nội

eMail: tuyennn@huce.edu.vn / nguyenngoctuyen@yahoo.com

Website 1: https://www.nguyenngoctuyen.online/

Website 2: https://sites.google.com/view/bridgecourses

Địa chỉ: P-300 tòa Nhà thí nghiệm, Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bài giảng bậc Đại học (Tiếng Việt)

 • BE01 - Nhập môn cầu [link]

 • BE02 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1 [link]

 • BE03 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép [link]

 • BE04 - Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu [link]

 • BE05 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép [link]

 • BE06 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu thép 1 [link]

 • BE07 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 [link]

 • BE08 - Đồ án Phương án cầu [link]

 • BE09 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép 2 [link]

 • BE10 - Tin học ứng dụng cầu [link]

 • BE11 - Chuyên đề cầu [link]

 • BE12 - Khai thác và kiểm định cầu [link]

 • BE13 - Thiết kế và xây dựng Hầm 1 [link]

 • BE14 - Đồ án thiết kế và xây dựng hầm 1 [link]

 • BE15 - Thiết kế và xây dựng Hầm 2 [link]

 • BE16 - Thực tập công nhân [link]

 • BE17 - Thực tập cán bộ kỹ thuật [link]

 • BE18 - Đồ án tốt nghiệp [link]

Undergraduate lecture notes (English)

 • BE01 - Introduction to Bridge Engineering [link]

 • BE02 - Design and Construction of Concrete Bridges S1 [link]

 • BE03 - Project in Design and Constr. of Concrete Bridges [link]

 • BE04 - Design and Construction of Bridge Substructures [link]

 • BE05 - Design and Construction of Steel Bridges S1 [link]

 • BE06 - Project in Design and Constr. of Steel Bridges [link]

 • BE07 - Design and Construction of Concrete Bridges S2 [link]

 • BE08 - Project in preliminary design of bridges [link]

 • BE09 - Design and Construction of Steel Bridges S2 [link]

 • BE10 - Computer Applications in Bridge Engineering [link]

 • BE11 - Advanced topics in Bridge Engineering [link]

 • BE12 - Bridge Evaluation and Rating [link]

 • BE13 - Design and Construction of Tunnel S1 [link]

 • BE14 - Project in Design and Construction of Tunnel [link]

 • BE15 - Design and Construction of Tunnel S2 [link]

 • BE16 - Student Worker Internship [link]

 • BE17 - Bridge Engineer Internship [link]

 • BE18 - Thesis [link]

Bài giảng bậc Sau đại học (Tiếng Việt)

 • GR01 - Phương pháp PTHH trong tính toán kết cấu cầu [link]

 • GR02 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép [link]

 • GR03 - Phân tích kết cấu công trình cầu [link]

 • ...

Graduate lecture notes (English)

 • GR01 - Finite element method for Bridge Structures [link]

 • GR02 - Design and Construction of Concrete Bridges [link]

 • GR03 - Structural Analysis of Bridges [link]

 • ...

Chuyên đề (Tiếng Việt)

 • CĐ.00 - Giới thiệu Bộ môn và chuyên ngành Cầu & Công trình ngầm [link]

 • CĐ.01 - Cầu dầm hộp thi công đúc hẫng cân bằng [link]

 • CĐ.02 - Mô hình chống giằng (STM) [link]

 • ...

Topics (English)

 • TO.00 - Introduction to the Faculty of Bridge and Tunnel Engineering [link]

 • TO.01 - CIP segmental balanced cantilever Bridges [link]

 • TO.02 - Strut and Tie Model (STM) [link]

 • ...