Update !! วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 /รองผู้บังคับการงานชุมนุมกล่าวสรุปรายงานการจัดงานชุมนุมฯ และมอบเกียรติบัตรผู้บังคับการค่ายย่อย ณ ลานเวทีกลางศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า)ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Update !! วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 /ผู้บังคับการงานชุมนุมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ณ ลานเวทีกลางศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า)ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ >>

คณะผู้บริหาร

Update !! วันที่ 19 ก.ย.62 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือในโอกาสต่อไป อ่านต่อ >>>
วันที่ 21 ก.ย.62 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้ องค์ราขัน ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

เลขที่ ๒ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร.๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

E-mail reo15cm@gmail.com