ลอยอังคาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารกองทัพเรือจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน จะขอนำเรียนโดยย่อ ดังนี้.-

ขั้นตอนที่ 1 คือ การขอขมาแม่นางเรือเพื่อนำอัฐิและอังคารลงเรือ

ขั้นตอนที่ 2 คือ การไหว้อังคาร

ขั้นตอนที่ 3 คือ การบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร

ขั้นตอนที่ 4 คือ การลอยอังคาร