Blood bank Pattani

กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลปัตตานี

  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์

ปริมาณโลหิตในคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

34 ยูนิต

85 ยูนิต

69 ยูนิต

34 ยูนิต