೭,೮ , ೯ ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಕನ್ನಡ- ಪ್ರಬಂಧ, ಪತ್ರಲೇಖನ,ಗಾದೆಗಳು

class 9 Subject Enrichment activity

class 10 subject Enrichment activity


Class -8

ಪದ್ಯ - ಗೆಳೆತನ

ಪದ್ಯ - ಭರವಸೆ