ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

೭,೮ , ೯ ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಕನ್ನಡ- ಪ್ರಬಂಧ, ಪತ್ರಲೇಖನ,ಗಾದೆಗಳು

           NEW- ಪ್ರಬಂಧ, ಪತ್ರಲೇಖನ,ಗಾದೆಗಳು

ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

class 9 Subject Enrichment activity

class 10 subject Enrichment activity


kannada Text books

Class-10                                                               Class-7                                         Class-4

Class-9                                                                  Class-6                                         Class-3   

Class-8                                                                  Class-5                                         Class-2

Class-1ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ

ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ


class 10    NOTES

chapter-1    ಯುದ್ಧ

poem -1     ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ

ಪಠ್ಯ ಪೋಷಕ - ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಪಾಠ ೨-      ಶಬರಿ 

ಪದ್ಯ  - ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ಪದ್ಯ - ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು

ಪಠ್ಯಪೋಷಕ- ವಸಂತಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ

ಪಾಠ -    ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು

ಪಠ್ಯಪೂರಕ- ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಪದ್ಯ - ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆನೀನು

ಪದ್ಯ - ಹಸುರು

ಪಾಠ- ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ

ಪದ್ಯ - ವೀರಲವ

ಪಾಠ - ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

ಪಠ್ಯ ಪೂರಕ -ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ


CLASS-9 NOTES

ಪಾಠ - ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ

ಪಾಠ - ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ

ಪ.ಪೂ: ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಢರಿಬಾಯಿ

ಪದ್ಯ - ಹೊಸಹಾಡು

ಪದ್ಯ-ಪಾರಿವಾಳ

ಪಾಠ- ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ

ಪ.ಪೂ - ರಂಜಾನ್ ಸುರಕುಂಬಾ

ಪ.ಪೂ - ನನ್ನಾಸೆ

ಪದ್ಯ- ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ

ಪಾಠ - ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ

ಪದ್ಯ - ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹು

ಪದ್ಯ - ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ

ಪ.ಪೂ - ಉರಿದ ಬದುಕು

ಪಾಠ -ಹರಲೀಲೆ