โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่หมู่ที่ 9
บ้านดอนตะแบง ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมี นายธนากร เตโพธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 และเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญา ของโรงเรียน

“นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี”

นายธนากร เตโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู
(สังฆประชานุเคราะห์)ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565

ท่านผู้อำนวยการธนากร เตโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแสดง นิทรรศการความรู้ต่างๆในสัปดาห์อาเซียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาวิชาการ

"พัฒนาศักยภาพภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ"

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565

ณ โรงเรียนศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)


28 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชมพูฯร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ 19 กรกฎาคม 2565

ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบิงหวายชมพู โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดงานโดยท่านดร. กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นม.เขต1และบรรยายพิเศษ โดย ศน.ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง ณ ห้องประชุม อบต.บิง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

คุณธรรมณ วัดป่าศรีถาวรวัฒนา

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

ท่านผู้อำนวยการธนากร เตโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์ณ วัดดอนชมพู กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสำคัญของพระพุทธศาสนา


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯเป็นสถานที่จัดสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหวายชมพู


1 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ