Pre početka vozačkog ispita utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, za kandidata koji je strani državljanin uvidom u pasoš ili ličnu kartu za strance . 

A1 A2 A Poligon

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A izvodi sledeće poligonske radnje:

1) vožnja po pravcu i zaustavljanje;

2) "slalom" vožnja;

3) vožnja putanjom u obliku broja "8";

4) kočenje i zaustavljanje.

Radnje se izvode  na sledeći način:

1) vožnja po pravcu i zaustavljanje, izvodi se u označenom koridoru, prema situaciji na slici. Grafički prikaz načina izvođenja poligonskih radnji pri sprovođenju praktičnog ispita na poligonu (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Kandidat od polazne linije "m", ubrzava do brzine od 5 km/h i zaustavlja se u polju "I", tako da kontaktna površina prednjeg točka sa podlogom bude u tom polju. Iz tog polja kandidat nastavlja kretanje ubrzavajući do brzine od 15-20 km/h, nakon čega usporava i zaustavlja se u polju "II", tako da najisturenija tačka prednjeg točka vozila, ne prođe poprečnu vertikalnu graničnu ravan tog polja, odnosno koridora. Nakon svakog polaska vozilom kandidat noge stavlja na držač za noge, a kod zaustavljanja oslanja se jednom nogom na tlo;

2) "slalom" vožnja, izvodi se u označenom koridoru, prema situaciji na slici . Kandidat se od polazne linije "m" vozilom kreće bez zaustavljanja, između najmanje 7 saobraćajnih kupa, do ciljne linije "n", iza koje se zaustavlja, pri čemu kontaktna površina zadnjeg točka sa podlogom mora biti iza ciljne linije. Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu;

3) vožnja putanjom u obliku broja "8", izvodi se u označenom prostoru, prema situaciji na slici. Kandidat se od polazno-ciljne linije "m" kreće vozilom, bez zaustavljanja, dva puta putanjom u obliku broja "8", a završava radnju prolaskom preko polazno-ciljne linije "m". Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu;

4) kočenje i zaustavljanje, izvodi se u označenom koridoru na dva načina, prema situaciji na slici. Na prvi način, kandidat od polazne linije "m", do linije kočenja "n" ubrzava do brzine od najmanje 30 km/h, nakon čega usporava, do polja "I", delujući neprekidno na obe komande kočnog sistema, da bi se zaustavio u tom polju, tako da kontaktna površina prednjeg točka sa podlogom bude u tom polju, a horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije "p". Na drugi način, kandidat istom brzinom dolazi do linije kočenja "n", nakon čega forsiranim neprekidnim delovanjem na obe komande kočnog sistema ostvaruje što kraći put zaustavljanja, tako da na kraju kočenja horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije "p". U oba slučaja sila na komandama se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kojeg točka.

Sve radnje kandidat izvodi tako da ni on ni vozilo ne dolaze u kontakt sa saobraćajnim kupama.

Svaku radnju kandidat izvodi u jednom pokušaju, osim radnje ubrzanja koja se može izvoditi najviše u dva pokušaja.

Pri izvođenju radnji, kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravilnosti izvođenja radnje koristi se letvica koja se postavlja u horizontalni položaj na saobraćajnim kupama, u poprečnoj vertikalnoj graničnoj ravni na kraju polja "II", odnosno polja "I".