หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรทิน ทิพย์อักษร

ผู้อำนวยการ สพป.นศ.2

นางกชมล วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน