สาขาวิชาเคมีประยุกต์
Department of Applied Chemistry

กิจกรรม ศึกษาดูงานและสรา้งเครือข่ายองค์กร ณ บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ.2565

กิจกรรม สอบจบรายวิชาโครงการวิจัย ของนักศึกษา หลักสูตร ค.บ.เคมี (5 ปี) 2565


นักศึกษา ป.โท เคมีประยุกต์ เข้าร้วมทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ 2564


กิจกรรมโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชมรมรักษ์สมุนไพร จังหวัดลำปาง 2562