Analytická bibliografie ČR

koncepce národního systému článkové bibliografie a příprava vzniku odborného pracoviště v NK ČR

Stránky, vytvořené jako součást projektu Analytická bibliografie - koncepce národního systému a příprava odborného pracoviště v Národní knihovně České republiky plněného v rámci programu VISK1 na rok 2017, slouží pro základní přehled témat sledovaných v souvislosti s vytvářením koncepce národního systému článkové bibliografie.

Cíl projektu

Cílem projektu je připravit koncepci nového národního systému analytické bibliografie a připravit návrh vzniku odborného pracoviště v NK jako koordinačního centra nového systému v souladu se stanovenými prioritami Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020.

Charakteristika výchozího stavu

NK v roce 2011 zrušila pracoviště analytického zpracování, ukončila vlastní analytické zpracování a koordinaci systému analytického zpracování v ČR. NK nadále garantuje správu databáze ANL jako součást systému souborných katalogů, do které přijímá záznamy z kooperativních projektů krajských knihoven (dále KK) a dalších českých knihoven podporovaných od roku 2012 z prostředků VISK 9 a poskytuje metodickou pomoc pro analytické zpracování dokumentů podle RDA. Předpoklad je, že budou dále KK, Knihovna AV ČR a další odborné knihovny pokračovat v kooperativních projektech i v roce 2017. Koordinaci bude nadále zajišťovat Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. V roce 2015 připravila Pracovní skupina pro analytické zpracování (dále PSAB) Koncepci analytické bibliografie v České republice 2016 – 2020, její závěry a doporučení se v základních rysech staly součástí Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020. Pokud se podaří zabezpečit standardní financování systému, který bude navržen v projektu, prostřednictvím státního rozpočtu v příspěvku na činnost NK, tak bude možné současnou podobu kooperativních projektů financovaných z VISK 9 ukončit.

Způsob provedení projektu

NK vytvoří pracovní tým (dále tým) za mzdové náklady (platy, odvody, OON) v rámci projektu (dotace a spoluúčast), který standardními metodami koncepční práce připraví návrh:

  • koncepci a funkční model nového národního systému analytické bibliografie,
  • koncepci a funkční model vzniku odborného pracoviště v NK jako koordinačního centra národního systému analytické bibliografie, včetně personálního, HW i SW zabezpečení,
  • vyhodnocení a návrh inovované excerpční základny a jejího institucionálního pokrytí,
  • návrh nákupu ev. licencí plnotextových českých zdrojů,
  • workflow naplňování databáze ANL s napojením na existující (volné i licencované), resp. „vyráběné“ plné texty v rámci navrženého systému.

Terminologie

odkazy do České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

seznam zdrojů