รายชื่อศิษย์เก่า ม.3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2519 - พ.ศ.2528) Click>>>>>>>


มศ.3 รุ่นที่ 1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2519)

มศ.3 รุ่นที่ 2 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2520)

มศ.3 รุ่นที่ 3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2521)

มศ.3 รุ่นที่ 4 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2522)

ม.3 รุ่นที่ 5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2523)

มศ.3 รุ่นที่ 6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2524)

ม.3 รุ่นที่ 7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2525)

ม.3 รุ่นที่ 8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2526)

ม.3 รุ่นที่ 9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2527)

ม.3 รุ่นที่ 10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2528)รายชื่อศิษย์เก่า ม.3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 20 (พ.ศ. 2529 - พ.ศ.2538) Click>>>>>>>


ม.3 รุ่นที่ 11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2529)

ม.3 รุ่นที่ 12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2530)

ม.3 รุ่นที่ 13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2531)

ม.3 รุ่นที่ 14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2532)

ม.3 รุ่นที่ 15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2533)

ม.3 รุ่นที่ 16 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2534)

ม.3 รุ่นที่ 17 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2535)

ม.3 รุ่นที่ 18 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2536)

ม.3 รุ่นที่ 19 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2537)

ม.3 รุ่นที่ 20 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2538)รายชื่อศิษย์เก่า ม.3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 21 - รุ่นที่ 30 (พ.ศ. 2539 - พ.ศ.2548) Click>>>>>>>


ม.3 รุ่นที่ 21 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2539)

มศ.3 รุ่นที่ 22 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2540)

ม.3 รุ่นที่ 23 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2541)

ม.3 รุ่นที่ 24 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2542)

ม.3 รุ่นที่ 25 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2543)

ม.3 รุ่นที่ 26 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2544)

ม.3 รุ่นที่ 27 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2545)

ม.3 รุ่นที่ 28 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2546)

ม.3 รุ่นที่ 29 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2547)

ม.3 รุ่นที่ 30 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2548)รายชื่อศิษย์เก่า ม.3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 31 - รุ่นที่ 40 (พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2558) Click>>>>>>>


ม.3 รุ่นที่ 31 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2549)

ม.3 รุ่นที่ 32 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2550)

ม.3 รุ่นที่ 33 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2551)

ม.3 รุ่นที่ 34 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2552)

ม.3 รุ่นที่ 35 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2553)

ม.3 รุ่นที่ 36 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2554)

ม.3 รุ่นที่ 37 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2555)

ม.3 รุ่นที่ 38 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2556)

ม.3 รุ่นที่ 39 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2557)

ม.3 รุ่นที่ 40 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2558)รายชื่อศิษย์เก่า ม.6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2539 - พ.ศ.2548) Click>>>>>>>


ม.6 รุ่นที่ 1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2539)

.6 รุ่นที่ 2 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2540)

ม.6 รุ่นที่ 3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2541)

ม.6 รุ่นที่ 4 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2542)

ม.6 รุ่นที่ 5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2543)

ม.6 รุ่นที่ 6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2544)

ม.6 รุ่นที่ 7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2545)

ม.6 รุ่นที่ 8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2546)

ม.6 รุ่นที่ 9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2547)

ม.6 รุ่นที่ 10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2548)
รายชื่อศิษย์เก่า ม.6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 20 (พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2558) Click>>>>>>>


ม.6 รุ่นที่ 11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2549)

ม.6 รุ่นที่ 12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2550)

ม.6 รุ่นที่ 13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2551)

ม.6 รุ่นที่ 14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2552)

ม.6 รุ่นที่ 15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2553)

ม.6 รุ่นที่ 16 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2554)

ม.6 รุ่นที่ 17 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2555)

ม.6 รุ่นที่ 18 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2556)

ม.6 รุ่นที่ 19 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2557)

ม.6 รุ่นที่ 20 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (ปี พ.ศ. จบการศึกษา 2558)