Решенијата за акредитација на студиските програми од I, II и III циклус на студии, како и на единиците во состав на високо-образовните установи во РСМ, издадени од страна на Oдборот за акредитација на високото образование (заклучно до Декември 2021 година)

 • Универзитет „Св.Кирил и Методиј" Скопје

 • Универзитет во Тетово - Тетово

 • Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола

 • Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

 • Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

 • Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

 • Меѓународен Универзитет во Струга

 • Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар

 • Меѓународен Балкански Универзитет - Скопје

 • Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје

 • Институт за современи композити и роботика - Прилеп

 • Приватен научен институт „Академија за естетика стоматологија-Ендомак“ - Скопје

 • Универзитет „Американ колеџ“ - Скопје

 • Институт за духовна и културно наследство на албанците во Скопје

 • Американски Универзитет на Европа- ФОН Скопје

 • Меѓународен Славјански Универзитет„Г.Р. Државен“ - Свети Николе

 • Приватна високообразовна установа - Скопје

 • Приватна високообразовна професионална установа за бизнис студии „ ЕУРО КОЛЕЏ“ - Куманово

 • Институт за комуникациски студии-Скопје

 • МИТ Универзитет

 • Факултет за исламски науки - Скопје

 • СВСШ Бреинстер Некст - Скопје

 • СВСШ-Училиште за мода со фашион десинг институт - Тетово

 • Европски Универзитет - Скопје