โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

"Advances in Occupational Therapy Research and Practice in Stroke Rehabilitation"

ระหว่างวันที่  29-31 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 

 หลักการและเหตุผล

  โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมักมีความพิการตกค้างหลายอย่าง เช่น การอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง ทั้งในส่วนของแขนและขา ปัญหาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมไม่ได้ ปัญหาด้านการรับรู้ และความคิดความเข้าใจ (perceptual and cognitive) ปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อน และปัญหาด้านการเคี้ยวการกลืน (dysphagia) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้พิการเหล่านี้ขาดความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวัน หลายรายต้องพึ่งพาผู้อื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องใช้บุคลากรหลายวิชาชีพตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบัด โดยนักกิจกรรมบำบัดมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการฟื้นฟูความสามารถในการทำงานของแขนและมือ ฟื้นฟูความสามารถด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต ตลอดจนเตรียมความพร้อมผู้ป่วยให้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอด ดังนั้น นักกิจกรรมบำบัดจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ทันสมัย มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ภาควิชากิจกรรมบำบัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักกิจกรรมบำบัดจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักกิจกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีกรอบการอบรมที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องทิศทางการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีข้อจำกัดในการทำงานของแขนและมือและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีข้อจำกัดในด้านความคิดความเข้าใจได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ภาควิชากิจกรรมบำบัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยให้นักกิจกรรมบำบัดที่เข้าประชุมทุกท่านสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่และให้การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถกลับไปช่วยเหลือตนเองในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามบทบาทในสังคมและชุมชนของตนเองตามศักยภาพที่เหลืออยู่ 

 วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม

🙂นักกิจกรรมบำบัด                             จำนวน  80 คน

🙂บุคลากรภาควิชากิจกรรมบำบัด              จำนวน  30 คน

🙂นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด   จำนวน  10  คน

🙂นักกิจกรรมบำบัด 5,500.- บาท/คน

😃นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3,800.-บาท/คน

คะแนน CEU 10 คะแนน (อยู่ระหว่างการพิจารณา🙂)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 

Wintree City Resort Chiang Mai 72 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ชมตัวอย่าง/ติดต่อสอบถาม ห้องพักได้ที่

Facebook : http://www.facebook.com/wintreecityresort/

Tel : 084-4869087 (ติดต่อคุณณัจฉรีญา คามูล (ยุ้ย) ฝ่ายขาย) 

Line : https://bit.ly/3dyrZk0

Website : https://www.wintreecityresort.com/

พิเศษ 🎉 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จองห้องพักภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นี้ ❗

ห้อง Superior Room ราคา 1,600 บาท/ห้อง

ห้อง Deluxe Room ราคา 2,300 บาท/ห้อง

ห้อง Premier Garden Room ราคา 2,800 บาท/ห้อง

ห้อง Duplex Pool Access Room ราคา 6,000 บาท/ห้อง

โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างและดำเนินการจองห้องพักได้ด้วยตนเองนะคะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ดาว์นโหลดเอกสารเชิญประชุม