กลุ่มอำนวยการ

Administration Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ภาพกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้มอบหมายให้ นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกิยรติ ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

พิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมชี้แจงแนวทางแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทาง
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564