แจ้งนักเรียนทุกคนเพื่อทราบและปฏิบัติ

ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน.pdf