2017 Bio Camp

暑期科培營

人生如海,生科作舟,泛舟於海,方知海之寬闊;

人生如山,生科作徑,尋徑登山,方知山之巍峨;

人生如歌,生科作曲,和曲而歌,方知歌之動聽 。

參考資料:http://college.life.nthu.edu.tw/site/super_pages.php?ID=site