Què és?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

El document de l’EDC és la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per aquest motiu, el document també recull la gestió diària de l’organització digital del centre. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja hagi desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir a l’EDC. Totes les accions que es duguin a terme i que es vagin incloent al document, s’incorporaran a la part de cultura digital de l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre.

En aquesta part de cultura digital de l’EDC incorporem referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat que tenim a l'escola, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.