ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมวิชาการระดับชาติ "ทรัพยากรหลากหลาย : ท้องถิ่นไทยได้ประโยชน์" 2-3 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


:: ภาพกิจกรรม ::..

24 มิ.ย.61

อบรมผู้นำด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในหัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์" วันที่ 24 มิ.ย. 61 ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

17 มิ.ย.61

อบรมผู้นำด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในหัวข้อ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" วันที่ 17 มิ.ย. 61 ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

14-15 มิ.ย.61

อ.ดร.กชกร ลาภมาก และอ.จุฬาลักษณ์ มหาวันเข้าร่วมประชุมแนวทางการสนับสนุนโครงการธนาคารความหลากหลายทาีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ณ โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กทม.

11มิ.ย.61

ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า อ.ดร.กชกร ลาภมาก อ.คชรัตน์ ภูฆัง และตัวแทนนักศึกษาเข้าพบอธิการบดี ก่อนไปออกค่าย กปร.

1 ต.ค.60

กิจกรรมปลูกดาวเรืองถวายในหลวง ร.9 บริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปลูกไปประมาณ 120 ต้น ยังมีต้นกล้าเหลืออีกประมาณ 90 ต้น อยู่ที่สวนพฤกษ์ สามารถมาร่วมปลูกเพิ่มได้เรื่อยๆ นะคะ

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 สร้างเรือนเพาะชำชั่วคราว วันที่ 27-29 พ.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสา โดยมีนักศึกษา คบ.ชีววิทยาและ คบ.เคมี และนักศึกษาที่สนใจร่วมทำงานจิตอาสา ณ สวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสวยพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กองปุ๋ยหมักจากหญ้าและใบไม้

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 พืชวงศ์ชิงบริเวณหน้า อาคารสวยพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน