Zjazd

Hydrobiologów Polskich 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Zdjęcia ze Zjazdu są już dostępne!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z galerią.

Szanowni Państwo,

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich dobiegł do końca.

W tym roku hasłem przewodnim Zjazdu było: „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”. Na Zjazd zarejestrowało się i uczestniczyło w nim ponad 140 osób. Podczas Zjazdu mogliśmy wysłuchać wykładu inauguracyjnego i dwóch wykładów plenarnych a w 6 sesjach mieliśmy razem 56 wystąpień oralnych i 79 posterów. Ogółem na Zjeździe zaprezentowano 135 doniesień.

W pierwszym dniu wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego, który wygłosił Prof. dr hab. Maciej Zalewski p.t. "Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych zmian klimatu". Następnie odbyła się sesja referatowo-dyskusyjna „Zagrożenia i ochrona rzek”, której celem było wypracowanie Uchwały Zjazdowej. To niezwykle ważne, że polscy hydrobiolodzy mogli wyrazić swój niepokój tym co może się jeszcze stać z naszymi rzekami. Uchwała Zjazdowa została jednomyślnie zaakceptowana przez Walne Zebranie PTH i zostanie przesłana na ręce premiera.

W godzinach popołudniowych odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, na którym m.in. przedstawiono sprawozdania z działalności Towarzystwa w mijającej kadencji i wybrano nowe władze PTH. Podczas Walnego Zebrania nadano Medal imienia Alfreda Lityńskiego i członkostwo honorowe Towarzystwa za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie hydrobiologii Pani prof. dr hab. Elżbiecie Dumnickiej i Panu prof. dr hab. Maciejowi Zalewskiemu. Natomiast godność Prezesa Honorowego nadano Panu prof. Marcinowi Plińskiemu. Prezesem PTH na kolejną kadencję ponownie została wybrana Pani dr hab. Iwona Jasser. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się uroczystą kolacją, która odbyła się w Afrykarium (wrocławskie ZOO).

Kolejne sesje Zjazdu rozpoczynały wykłady plenarne, które wygłosili: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski: „Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów” i prof. dr hab. Andrzej Górniak: „Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne”.

Jak można się było domyślać dominującą sesją pod względem ilości prezentowanych doniesień, zgodnie z mottem zjazdu, była sesja „Ekologia organizmów i zbiorników wodnych w dobie zmian klimatu”. W tej sesji zaprezentowano 19 referatów i 24 postery (sesję prowadzili: dr hab. Adriana Wojtal – Frankiewicz, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda i dr hab. Robert Czerniawski).

W sesji „Różnorodność biologiczna ekosystemów słodkowodnych, gatunki obce i inwazyjne” zaprezentowano 10 referatów i 17 posterów (sesję prowadziła dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska).

W sesji „Zagrożenia, ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych i mokradłowych” zaprezentowano 6 referatów i 8 posterów (sesję prowadził dr hab. inż. Ryszard Polechoński)

W sesji „Ekotoksykologia środowisk słodkowodnych i słonawych” zaprezentowano 8 referatów i 7 posterów (sesję prowadziła dr Agnieszka Klink).

W sesji „Monitoring i ocena stanu ekosystemów wodnych, Ramowa Dyrektywa Wodna” zaprezentowano 7 referatów i 23 postery (sesje prowadził dr Piotr Panek).

Na zakończenie Zjazdu pani dr hab. Adriana Wojtal – Frankiewicz w imieniu organizatorów kolejnego Zjazdu PTH zaprosiła wszystkich do Łodzi.

W kolejnym dniu (pozjazdowym), nieliczne grono uczestników Zjazdu wzięło udział w sesji terenowej, która poświęcona była stawom milickim. Korzystając ze wspaniałej pogody mieliśmy okazją zobaczyć fragment ornitologicznego rezerwatu przyrody Stawy Milickie (znajdujący się na terenie Doliny Baryczy, wchodzący w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy). Sesję terenową prowadził dr Wojciech Jankowski a my przez lornetki „podglądaliśmy” ptaki. Na koniec była okazja spróbowania przeróżnych przysmaków z Doliny Baryczy, a przede wszystkim poznaliśmy zalety (i smak) karpia milickiego.

Wszystkim Uczestnikom Zjazdu za przybycie do Wrocławia, przygotowanie interesujących wystąpień naukowych i udział w dyskusjach serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwo dobrze będziecie wspominać Wrocław. Pewnie zdarzyły się jakieś niedociągnięcia za co bardzo przepraszamy ale ogólnie Zjazd był chyba dość udany.

Organizatorzy XXIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich

Wrocław, 2018-28.02

Komunikat II

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się w dniach od 5 do 7 września 2018 roku we Wrocławiu. Miejscem obrad będzie kampus Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 38c.

Organizatorem Zjazdu jest Oddział PTH we Wrocławiu, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTH.

Zjazdy Hydrobiologów Polskich mają 70-letnią tradycję. Pierwszy odbył się w 1948 roku we Wrocławiu, natomiast ostatni w roku 2015 zorganizowało środowisko koszalińskich hydrobiologów. Prawie ćwierć wieku temu w 1994 roku, Wrocław był organizatorem XVI Zjazdu Hydrobiologów Polskich.

XXIV Zjazd będzie kontynuował tradycje poprzednich spotkań. Wykład plenarny inauguracyjny i wykłady plenarne każdego dnia będą wprowadzały w szeroko pojęte zagadnienia poruszane w czasie Zjazdu, a poszczególne sesje będą rozpoczynały się otwierającym półgodzinnym referatem.

Wykład inauguracyjny:

I. Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki:

"Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych zmian klimatu".

Referaty plenarne:

II. Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Department of Marine Ecology Institute of Oceanology PAN:

Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów”.

III. Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku:

Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne”.

Z inicjatywy Uczestników Zjazdu mogą odbyć się dodatkowe sesje lub panele. W programie tradycyjnie znajdzie się konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego naukowca.

W trakcie Zjazdu planujemy zaprezentowanie niewątpliwej atrakcji Wrocławia, jaką jest Afrykarium i Wrocławski Ogród Zoologiczny. Po zakończeniu obrad zapraszamy na sesję terenową do Doliny Baryczy.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr

PTH OWr 10/2017 Wrocław, 2017-10.06

Komunikat I

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 4-7.IX.2018 r. W dniu 4.IX.2018 r. w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie robocze Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego.

Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska i wzięcie udziału w Zjeździe. Hasłem przewodnim przyszłorocznego Zjazdu będzie:

„Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

Aby przygotować Zjazd organizacyjnie ku zadowoleniu uczestników, do końca 2017 r. prosimy o nadsyłanie propozycji sekcji tematycznych. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Zjeździe wśród członków PTH, współpracowników i „niezrzeszonych” hydrobiologów, doktorantów i studentów. Podczas Zjazdu chcemy zaproponować uczestnikom zwiedzanie Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis. W sobotę 8.IX.2018 r. dla chętnych przewidujemy możliwość wycieczki do rezerwatu Stawy Milickie.

Dla potrzeb organizacyjnych Zjazdu w najbliższym czasie zostanie stworzona strona internetowa. Korespondencję w sprawach Zjazdu prosimy kierować pod adres zjazd.pth2018@upwr.edu.pl. Kolejne komunikaty będziemy rozsyłać w miarę postępu prac organizacyjnych.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr


Zachęcamy również do udziału w Międzynarodowej Konferencji na temat toksycznych cyjanobakterii (11th International Conference on Toxic Cyanobacteria - ICTC), która odbędzie się w Krakowie w terminie 5-10 maja 2019 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie konferencji.

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Konferencja pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tadeusza TRZISZKI

Sponsorzy: