เข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบล แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

56000