พิธีรับนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/ 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมสำเภาทอง

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมสำเภาทอง

การประชุม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยศึกษานิเทศกลุ่มติดตามฯ

สพม.กท.2

วันที่ 13 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมสำเภาทอง