พิธีรับนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง


การรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564