Nihìsgaàká Ásaàdí-hí  

Tsuut'ina Education


Our Schools         (click for drop menu)

Ik’otsìì Náditł’ìsh-ná Ogha  Bullhead Adult Education Centre

Milích’àkátłóní Its’iditł’ìsh-di  Ogha  Manyhorses High School

Kút’òdi’tł’áshíi Its’iditł’ìsh-di Ogha  Chief Big Belly Middle School

Chì’là Gúyon-ná Its’iditł’ìsh-di Chiila Elementary School

Ikáchinà Àts’idilá-hí K-Díích'í Tsuut'ina K-4 Program

K’o’diná Áts’isdí-ti   Tsuut'ina Headstart Program

Find out the latest news for the schools

Calendar of events for all schools

Upcoming Important Dates

Tsuut'ina Education Princess Pagent

    May 1

May 3rd - Education Powow @               Grey Eagle

Mother's Day Bingo May 10th - MHHS

Family Literacy Night - @ Chiila

May 16th 


CLICK on NEWS LINK 

above for details


2024/25 School registration forms available at the link below.


Ik’otsìì Náditł’ìsh-ná Ogha  Bullhead Adult Education Centre

Milích’àkátłóní Its’iditł’ìsh-di  Ogha  Manyhorses High School

Kút’òdi’tł’áshíi Its’iditł’ìsh-di Ogha  Chief Big Belly Middle School

Chì’là Gúyon-ná Its’iditł’ìsh-di Chiila Elementary School

   Ikáchinà Àts’idilá-hí K-Díích'í Tsuut'ina K-4 Program

  K’o’diná Áts’isdí-ti   Tsuut'ina Headstart Program