Nihìsgaàká Ásaàdí-hí  

Tsuut'ina Education


Our Schools         (click for drop menu)

Ik’otsìì Náditł’ìsh-ná Ogha  Bullhead Adult Education Centre

Milích’àkátłóní Its’iditł’ìsh-di  Ogha  Manyhorses High School

Kút’òdi’tł’áshíi Its’iditł’ìsh-di Ogha  Chief Big Belly Middle School

Chì’là Gúyon-ná Its’iditł’ìsh-di Chiila Elementary School

Ikáchinà Àts’idilá-hí K-Díích'í Tsuut'ina K-4 Program

K’o’diná Áts’isdí-ti   Tsuut'ina Headstart Program

Find out the latest news for the schools

Calendar of events for all schools

Upcoming Important Dates

June 6 Kindergarten Grad 10am

June 12 MHHS Awards  2pm

June 14 MHHS Grade 12 Grad 

June 20 CBBMS Grade 8 Grad 

June 21 National Indigenous Peoples 

                     Day - no school

June 21 BAEC Graduation

June 24 Chiila Awards Ceremony 

June 25 CBBMS Awards Ceremony

June 27 School Registration @ sportsplex


CLICK on NEWS LINK 

for details

2024/25 School registration forms available at the link below.

See link below for registration info or join us on June 27th at the sportsplex to registerCheck out details for the Summer Literacy Camp in the NEWS tab


Ik’otsìì Náditł’ìsh-ná Ogha  Bullhead Adult Education Centre

Milích’àkátłóní Its’iditł’ìsh-di  Ogha  Manyhorses High School

Kút’òdi’tł’áshíi Its’iditł’ìsh-di Ogha  Chief Big Belly Middle School

Chì’là Gúyon-ná Its’iditł’ìsh-di Chiila Elementary School

   Ikáchinà Àts’idilá-hí K-Díích'í Tsuut'ina K-4 Program

  K’o’diná Áts’isdí-ti   Tsuut'ina Headstart Program