Nidelvstien 

Nettstedet for planlegging og bygging av ny Nidelvsti fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen

Status - høst 2022

Enhet for idrett og friluftsliv har sendt inn reguleringsplanen som komplett planforslag den 10. mai 2022.  Planforslaget er nå til behandling hos byplankontoret som vil forberede saken til politisk behandling i bygningsrådet. Om bygningsrådet sender saken på høring og legger den ut på offentlig ettersyn, kan man forvente at saken vil komme tilbake til sluttbehandling i bystyret i 2023. 

Når planen etter hvert vedtas i bystyret, er den formelle usikkerheten rundt trasévalg, bruer og arealavklaringer ryddet av veien. Da vil arbeidet med å realisere reguleringsplanen starte. 

Plandokumentene, med relevante utredninger og trasevalg vil gjøres tilgjengelig på dette nettstedet når saken kommer til behandling i bygningsrådet

Bakgrunn

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles prosjektene i forbindelse med sammenslåing den 1.1.2020, er byggingen av en helhetlig turstitrasé fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Hyttfossen i Klæbu. 

På dette nettstedet kan du få innsyn i arbeidet med planlegging og bygging av turveien. Strekningen er litt over 20 kilometer lang og vil kreve et godt utrednings- og planleggingsarbeid før reguleringsplan kan vedtas og turveien kan bygges.

Hensikten med nettstedet er at du som innbygger, berørt eller som interessert kan få mulighet til å følge prosjektet og gi oss innspill underveis. Det er kommunedirektøren i Trondheim kommune som har ansvar for gjennomføring av prosjektet. 

Historisk bilde av Hyttfossen i Klæbu. Kilde: Klæbu Historielag