Invitasjon til høring

Avvikling av ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole

Trondheim kommune inviterer til høring om avvikling av ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole. Høringen følger av bystyresak 97/18, Forslag til prioritert investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2019-2035, der bystyret bestilte en sak om avvikling av ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole. Andre relevante politiske saker presenteres under fanen Politiske saker. Høringen gjennomføres for å sikre bystyret tilstrekkelig kjennskap til synspunktene til berørte parter, før et formelt vedtak om avvikling fattes. Den skal også legge til rette for at den påfølgende gjennomføringen av bystyrets vedtak i saken skal bli så god som mulig.

Stabbursmoen skole har i år på barne- og ungdomstrinnet henholdsvis 295 og 127 elever. Samlet er dette 18 flere elever enn skolens anbefalte utnyttelsesgrad over tid. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig til elevtallet som følger av gitte byggetillatelser, ei heller til utbygging av vedtatte reguleringsplaner i området. Samtidig begrenser uteområdet og en kraftlinje som krysser tomten i vest muligheten til å utvide kapasiteten ved skolen.

Trondheim kommune ber om innspill til fire høringsforslag. Forslagene berører Stabbursmoen skole, Huseby ungdomsskole, Åsheim ungdomsskole og Åsheim barneskole og utdypes under fanene Rehabilitering, Avvikling av ungdomstrinnet og Skolekretsgrenser øverst på siden:

  1. Rehabilitering: Skoleåret 2021-22 rehabiliteres Stabbursmoen skole. Samtidig tilpasses anlegget til barneskoledrift og et tilbygg erstatter paviljongen. I byggeperioden vil elevene ha tilhold ved et av kommunens midlertidige skoleanlegg.
  2. Avvikling av ungdomstrinnet: Ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole avvikles fra og med skoleåret 2021-22. Elevene fordeles mellom Åsheim ungdomsskole og Huseby ungdomsskole. Trondheim kommune ønsker spesielt innspill til om en avvikling bør skje samlet for alle tre trinn eller fases inn med ett og ett trinn og gi full effekt etter tre år.
  3. Skolekretsgrenser: Ved avvikling av ungdomstrinnet ved Stabbursmoen skole, fastsettes skolekretsgrensen mellom Åsheim ungdomsskole og Huseby ungdomsskole i tråd med nærskoleprinsippet.
  4. Skolekretsgrenser: Elever på barnetrinnet bosatt i området øst for Tunellvegen og nord for Ringvålvegen flyttes fra Åsheim barneskole til Stabbursmoen skole. Endringen fases inn med ett og ett trinn fra skolestart i august 2022 og vil gi full effekt etter sju år.

I tillegg til de fire høringsforslagene inneholder skjemaet også en åpen del der det er mulig å gi andre innspill til høringen.

Spørsmål om skolestruktur og skolekretsgrenser berører i stor grad foreldre og nærmiljø. Brukerråd ved de fire skolene, alternativt foreldreråd/FAU, inviteres derfor til å uttale seg. Andre som har anledning til å uttale seg kan være:

  • fagforeningene for ansatte ved skolene, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken
  • andre brukere av skolene som kan bli påvirket av endringene
  • andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
  • brukerråd, alternativt foreldreråd/FAU, ved andre skoler som berøres

I rundskrivet Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 informerer Utdanningsdirektoratet om saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen.

Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal bli tilstrekkelig opplyst. Det følger av offentlighetsloven § 3 at kommunens saksdokumenter, også høringssvar, er åpne for innsyn.

Trondheim kommune vil gjennomføre et åpent informasjonsmøte om høringen, i tillegg til at kommunen vil delta på aktuelle møter der dette er ønskelig.

Høringsfrist er søndag 25. august 2019. Høringssvar kan leveres ved å benytte skjemaet under, alternativt leveres via e-post eller brev til adressene som fremgår av skjemaet.