ระบบการจองคิวรับสมัคร

ระบบการจองคิวรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1

ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

(ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)

ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 - วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ลิ้งก์การจองคิว >>  https://sites.google.com/tcschool.ac.th/2565/std-normal

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔

ห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔

วันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

ม.๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ม.๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศผล

ม.๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖

ม.๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖

มอบตัว

ม.๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖

ม.๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖

:: นักเรียนยื่นความจำนงให้ สพม. จัดให้เรียน ::

ม.๑ ม.๔ และ ปวช.๑

รับสมัคร 

วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศผล

วันที่ เมษายน ๒๕๖

มอบตัว

วันที่ เมษายน ๒๕๖

ห้องเรียนปกติ

:: ห้องปกติ ::

ม.๑ ม.๔ และปวช.๑

วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

ม.๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖

ม.๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖

ปวช.๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖

ประกาศผล

ม.๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖

ม.๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖

ปวช.๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖

มอบตัว

ม.๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖

ม.๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖

ปวช.๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖

แนะนำ : สถานที่มอบตัวนักเรียน