Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ดาวน์โหลด ใบ pay in ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่นี่

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการดำเนินงาน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (ว2812 29-ก.ย.-57)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560

การใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ

การใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ

คู่มือการเงิน

คู่มือการเบิกจ่าย สพป.กระบี่