โรงเรียนบ้านอูมวาบ ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผู้บริหารสถานศึกษานางสาวโยษิตา รัศมี
ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - Service