รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(SAR)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561

เปรียบเทียบประเมินภายใน59-61.pdf

ปีการศึกษา 2561

ปก01SAR61_กระทรวง.docx
03SAR61กระทรวง_ส่วนหน้า.docx
04SAR61 กระทรวง_เนื้อหา.docx

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

02ประเมินภายใน61_เนื้อหา.docx

ปีการศึกษา 2560

01SAR60_ส่วนหน้า13.51น.docx
02SAR60_เนื้อหา.docx

ปีการศึกษา 2559

01SAR59_ส่วนหน้า.pdf
02SAR59_เนื้อหา.docx