...snažíme se vidět stromy i les...

Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům, pro třídní kolektivy pak nabízíme programy dlouhodobé primární prevence, diagnostiku třídního kolektivu a intervenční programy.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec.

Provoz Střediska výchovné péče Frýdlant je zajištěn prostředky Libereckého kraje. Na financování se podílí dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko.

Poskytované služby:

 • Individuální a rodinné poradenství

 • Rodinná a individuální terapie

 • Terapie partnerského vztahu pro rodiče

 • Krizová intervence

 • Psychologická a speciálně - pedagogická diagnostika

 • Metodické vedení a poradenství pro školy a pedagogické pracovníky

 • Dlouhodobá primární prevence pro 2.stupeň ZŠ

 • Indikovaná prevence pro třídní kolektivy

Principy spolupráce:

 • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ - klientům nabízíme bezpečný prostor pro sdílení obtížných situací, řešení konfliktů či nedorozumění s důrazem na potřeby všech zúčastněných stran.

 • ODBORNOST - naši pracovníci jsou kvalifikovanými profesionály, kteří se celoživotně vzdělávají ve svém oboru a prochází pravidelnou supervizí.

 • DISKRÉTNOST - veškeré informace považujeme za důvěrné a bez vědomí klienta je neposkytujeme třetím stranám.

 • DOSTUPNOST - naše služby jsou pro cílovou skupinu zdarma.

 • PARTNERSTVÍ - klienty považujeme za rovnoprávné partnery a snažíme se přizpůsobit způsob práce jejich individuálním potřebám a možnostem.

 • RESPEKT - nehledáme odlišnosti mezi námi a klienty, ale snažíme se vidět to, co máme společné. Respektujeme jakoukoliv životní situaci a postoj k ní, rozdílné hodnoty a názory.

Našimi klienty mohou být:

 • Děti, dospívající a mladí dospělí do ukončení přípravy na povolání (do 26 let věku)

 • Rodiče, prarodiče, pěstouni a další osoby podílející se na výchově

 • Pedagogičtí pracovníci a školy

Informace o realizaci nařízení GDPR

GDPR neboli obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Středisko výchovné péče je školským zařízením, které nakládá s informacemi o klientech, proto je povinno mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje orgán zřizovatele, což je Ministerstvo školství a tělovýchovy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.